Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 6/2021
Schválené: 27. 4. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky