Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 6/2020
Schválené: 29. 6. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 8. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky