Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 5/2020
Schválené: 11. 5. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 6. 2020 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky