Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2002 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a znečisťovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina o prílohu č. 2 - Poplatok na tvorbu účelovej finančnej rezervy

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2002
Schválené: 1. 7. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 7. 2002 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky