Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2019
Schválené: 11. 2. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 2. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky