Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2014
Schválené: 19. 5. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky