Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2019
Schválené: 11. 2. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky