Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 27/2016
Schválené: 12. 12. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky