Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 24/2019
Schválené: 3. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky