Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2012 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 24/2012
Schválené: 10. 12. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky