Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 (zrušené) o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 21/2012
Schválené: 10. 12. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky