Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2011
Schválené: 21. 2. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky