Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 19/2016
Schválené: 27. 6. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky