Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 19/2015
Schválené: 28. 9. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 10. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky