Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 17/2016
Schválené: 16. 5. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 6. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky