Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014 (zrušené) o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2014
Schválené: 3. 11. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 11. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky