Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2009
Schválené: 19. 10. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 10. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky