Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2008
Schválené: 8. 12. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 12. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky