Všeobecné záväzné nariadenie č. 17 / 2007 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2007
Schválené: 10. 12. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky