Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017 (zrušené), ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení VZN mesta Žilina č. 5/2015

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2017
Schválené: 18. 9. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 9. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky