Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2015
Schválené: 28. 9. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky