Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/2013
Schválené: 9. 9. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky