Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 13/2019
Schválené: 25. 6. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2019 - 1. 4. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky