Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Sociálne služby a pomoc
Číslo: 12/2019
Schválené: 25. 6. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky