Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 11/2021
Schválené: 29. 6. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2021 - 1. 9. 2021

Dokumenty

Zmeny a doplnky