Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 (zrušené), ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 6. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky