Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2003 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001 o prílohu č. 3 – ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2003
Schválené: 15. 12. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky