Pripomienky k VZN

K návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení fyzické osoby a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky, ktorými možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu; z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky možno uplatniť v desaťdňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu:

Stav: Pripomienky k VZN
Oblasť:
Kategórie:
Číslo:
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky