Návrh Dodatok č. 1 k VZN mesta Žilina č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo:
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 4. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky