Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Integrovaný regionálny operačný program

Operačný program IROP (Integrovaný regionálny operačný program) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov) v oblasti dosiahnutia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, ktorý vytvára predpoklady pre rast a zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k: 

Prioritné osi IROP 

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám 

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

Prioritná os č. 6: Technická pomoc 

Riadiaci orgán pre IROP 

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Partnerstvo pre RIÚS (Regionálna integrovaná územná stratégia) – je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej a územnej príslušnosti. Partnerstvo pre RIÚS je inštitucionalizované formou Rady Partnerstva pre RIÚS, t. j. zoskupením partnerov s rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku konkrétnej RIÚS na úrovni kraja. Rada Partnerstva pre RIÚS je tvorená z vybraných zástupcov Partnerstva pre RIÚS, vrátane zástupcov zastrešujúcich stratégiu UMR (Udržateľného mestského rozvoja) vo vzťahu k mestskej funkčnej oblasti. 

Regionálna integrovaná územná stratégia 

RIÚS Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie IROP na území Žilinského kraja vrátane funkčnej mestskej oblasti krajského mesta Žilina RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu IÚÍ (Integrovaných územných investícií na regionálnej úrovni) s dopadom na miestnu úroveň, ktorého súčasťou je Stratégia udržateľného mestského rozvoja. Udržateľný mestský rozvoj sa bude realizovať ako súčasť modelu RIÚS. Do stratégie UMR spadá krajské mesto Žilina spolu s jeho 10 mestskými funkčnými oblasťami (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové)

SO pre IROP (Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020) 

V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. 

SO pre IROP plní úlohy na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a mestom Žilina v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP. 

SO pre IROP vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach: 

Prílohy na stiahnutie