Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku, Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 779 993,43 €

Spolufinancovanie: 38 999,67 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2010