Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 5. 4. 2019
Hodnota projektu: 0,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 139 111,19 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami: