Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 2. 2021
Dátum konca projektu: 13. 9. 2021
Hodnota projektu: 14 500,00 €
Kofinancovanie projektu: 725,00 €

Názov projektu: Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Operačný program: Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Cieľom projektu s názvom „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“ je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom mesta Žilina k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov v meste Žilina, pričom tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity:

Hlavná aktivita projektu: Nákup HW a krabicového softvéru

Podporné aktivity projektu: žiadne

Miesto realizácie projektu: je mesto Žilina a cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia a návštevníci mesta

Krátky opis projektu: V meste Žilina sa v súčasnosti nenachádza žiadne verejné/komerčné/bezplatné dostupné WiFi pripojenie na internet na plánovaných miestach budovania externých prístupových bodov. Riešením je vybudovanie Access pointov na vybrané miesta v rámci vybraných budov a stĺpov VO v katastrálnom území mesta Žilina.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 14 500,00 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 13 775,00 €

Vlastné spolufinancovanie: 725,00 €

Obdobie realizácie: 02/2021 – 09/2021

Merateľné ukazovatele:

P0904: Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach – 10ks

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk