Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica

Kód projektu: 310041BMY2
Stav: messages.project.states.in_progress
Hodnota projektu: 0,00 €

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v znížení energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica

 

Názov projektu  

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica

Kód projektu 310041BMY2
Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby, čím sa dosiahnu úspory energie.
Výsledky projektu Obnovou budovy v rámci projektu sa dosiahne výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie potreby energie na jej prevádzku, celková energická náročnosť sa zníži zo súčasnej energetickej triedy D na triedu A1 (globálny ukazovateľ – primárna energia), budova sa stane realizáciou projektu ultranízkoenergetickou. Zároveň sa dosiahne zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok.
Kontrahovaná výška NFP Max. do výšky 336 705,92   EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk