Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2016
Hodnota projektu: 1 375 392,55 €

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu Mestského úradu v Žiline. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora spotreby palív a energie na úrovni 643,2 MWh/rok.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, modernizácia osvetlenia v budove a hydraulické vyregulovanie a termostatizácia.

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk