Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 31. 5. 2019
Dátum konca projektu: 10. 6. 2020
Hodnota projektu: 0,00 €

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzavalova 8 v Žiline. Cieľom projektu je: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline.

Realizované budú nasledovné opatrenia:

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispejú k naplneniu cieľa projektu, partia:

Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline

Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR

Webové sídlo ROwww.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk