Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 27. 2. 2021
Dátum konca projektu: 27. 2. 2024
Hodnota projektu: 1 379 187,00 €
Kofinancovanie projektu: 68 959,35 €

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ má za cieľ realizovať v Žiline opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Počas troch rokov mesto uskutoční viacero opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín – detí a seniorov.

Časť projektových opatrení sa venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou líniových stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu. Okrem nej by počas realizácie projektu mal vzniknúť pred mestským úradom revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách.

Relaxačnú a vodozádržnú funkciu bude plniť Park Svätého Juraja v mestskej časti Trnové, s ktorého dobudovaním projekt počíta. Znovuvysadenie časti lesa v Zástraní a revitalizácia vybranej plochy v rámci lesoparku Chrasť taktiež prispejú k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Vďaka projektu mesto vyrieši aj problém s nedostatkom motorových vozidiel na rozvoz stravy pre seniorov, pričom veľkým plusom je, že pôjde o dva nové elektromobily.

V rámci komplexného riešenia zmierňovania zmeny klímy je projekt zameraný aj na odpadové hospodárstvo. Vďaka grantu samospráva nakúpi časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré budú umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bude aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa.

Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom implementácie aktivít projektu prispieť k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa zmene klímy v meste Žilina.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 379 187 €

Vlastné spolufinancovanie: 68 959,35 €

Obdobie realizácie: 02/2021 – 2/2024

Webové sídlo Správcu programu  www.minzp.sk/eea/

Viac informácií o projekte nájdete: https://www.zilinaklima.sk/