Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina - II etapa

Kód projektu: 302071BZB1
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 13. 12. 2022
Dátum konca projektu: 31. 12. 2023
Hodnota projektu: 182 192,42 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BZB1-73-87 uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.12.2022.

Názov projektu: Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II etapa
Kód projektu v ITMS2014+: 302071BZB1
Miesto realizácie: Mesto Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
NFP: maximálne do výšky 182 192,42 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch v areáloch MŠ a ZŠ na sídlisku Solinky a vybudovanie školskej záhrady v ZŠ Bánová pre zlepšenie prostredia  a pre deti a pedagógov a vytváranie lepšieho vzťahu detí a mládeže k zeleni.

Hlavný cieľ projektu je Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskej oblasti Žilina prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Solinky a v mestskej časti Bánová

Miesto realizácie projektu:
Mesto Žilina, ul. Gaštanová 56, 010  010 07 Žilina
Mesto Žilina, ul.  Limbová 3346/30, 010 07 Žilina
Mesto Žilina, Do Stošky 8, Bánová, 010 04 Žilina – Závodie

Obdobie realizácie:  01/2023 – 12/2023