Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa

Kód projektu: 302071BYQ4
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2023
Dátum konca projektu: 31. 12. 2023
Hodnota projektu: 288 039,75 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BYQ4-73-87 uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.01.2023.

Názov projektu: Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
Kód projektu v ITMS2014+: 302071BYQ4
Miesto realizácie: Mesto Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách     a mestských oblastiach
NFP: maximálne do výšky 288 039,75 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch v areáloch MŠ a ZŠ na sídlisku Vlčince pre zlepšenie prostredia pre deti a pedagógov a vytváranie lepšieho vzťahu detí a mládeže k zeleni.

Hlavný cieľ projektu je Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach s dôrazom na vytváranie mestských zelených verejných priestoroch  na sídliskách.

Miesto realizácie projektu:
Mesto Žilina, ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
Mesto Žilina, ul. Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Obdobie realizácie:  01/2023 – 12/2023