UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 6. 2017
Dátum konca projektu: 1. 5. 2020
Hodnota projektu: 2 576 623,14 €

Príspevok z ERDF: 2 190 129,65 EUR

Doba realizácie projektu: 06.2017 – 05.2020

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je založiť medzinárodnú spoluprácu na území Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA (ESÚS TRITIA), nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov a pozitívne ovplyvniť ich zdravotný stav.

ESÚS TRITIA je tvorené územím 4 krajov: za Českú republiku je to Moravskoslezský kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.

Zámerom navrhovaného projektu AIR TRITIA je priniesť riešenia pre zlepšenie lokálneho a regionálneho riadenia kvality ovzdušia, poskytnúť presnejšie informácie podložené konkrétnymi znaleckými posudkami alebo odbornými dátami, predviesť konkrétne návrhy riešenia.

Partneri projektu:

Vedúcim partnerom projektu je Vysoká škola báňská – TU Ostrava, manažment projektu vykonáva vedeckovýskumný ústav ACCENDO.

V projekte je spolu 11 partnerov a 4 asociovaní partneri (kraje a vojvodstvá), ktorí pokrývajú ako odbornú časť (univerzity a výskumné ústavy), tak i implementačné aktivity (mestá, kraje a ESÚS TRITIA).

Na podporu aktivít a implementáciu projektu má mesto Žilina oprávnené výdavky vo výške 28 590,00 EUR, pričom príspevok z ERDF je vo výške 24 301,50 EUR.

Viac informácií o projekte: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html