Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2013
Hodnota projektu: 3 720,00 €

Spolufinancovanie: 186,00 €

Zdroj financovania: Environmentálny fond

Rok: 2013

O projekte: Projekt prispieva k všeobecnému zámeru mesta Žilina zvyšovať podiel vyseparovaných zložiek odpadov tým, že podporuje environmentálne vzdelávanie a výchovu žiakov v tejto oblasti.

Ciele projektu:

1. Zvýšenie povedomia žiakov 4. ročníkov ZŠ v oblasti ochrany životného prostredia, najmä význame a spôsoboch separácie a následného zhodnocovania odpadov

2. Podpora a zvýšenie efektívnosti praktického environmentálneho vzdelávania

3. Opätovné zviditeľnenie problematiky triedenia odpadu v meste Žilina