Riešenie migračných výziev v meste Žilina

Kód projektu: 302091CVX6
Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 3. 2022
Dátum konca projektu: 30. 4. 2023
Hodnota projektu: 4 082 000,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302091CVX6-91-108 uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31.05.2023.

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v meste Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302091CVX6
Miesto realizácie: Mesto Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
NFP: 4 082 000,00 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je refundácia výdavkov, ktoré boli vynaložené mestom Žilina počas okamžitej pomoci a prijatia utečencov z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté útočisko, základné potreby a podpora osôb.

Hlavný cieľ projektu je Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Obdobie realizácie:  03/2022 – 04/2023