Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 13. 11. 2020
Dátum konca projektu: 26. 11. 2021
Hodnota projektu: 166 182,00 €
Kofinancovanie projektu: 8 309,10 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

Na žilinskom sídlisku Hájik zrevitalizovalo mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik“, s kódom 302041X472.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 166 182,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 157 872,90 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 8 309,10 EUR

Predmetom riešenia projektu boli stavebné práce revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Hájik – ul. G. Lannuriena. Táto časť mesta je atraktívnou lokalitou z hľadiska bývania, v súčasnosti však jeho pôvodné riešenie postráda dostatočné prvky zelenej infraštruktúry, ktoré by znižovali vplyv zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a hluku v meste. Zároveň vnútroblok neposkytuje požadovaný priestor pre oddychovú a športovú aktivitu jej obyvateľom. Z uvedených dôvodov je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe riešiť súčasný stav vnútrobloku formou revitalizácie priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V rámci výsadby zelene dôjde k odstráneniu poškodenej betónovej plochy a k nahradeniu trávnatou plochou v rozlohe 110 m2, taktiež dôjde k oprave zničeného ujazdeného trávnika vo výmere 160 m2, výsadba nových stromov 9 ks, výsadba krov v počte 280 ks sadeníc, popínaviek 11 ks sadeníc a k vytvoreniu akumulačnej zelenej strechy nad prístreškom pre mamičky pri ihrisku 16 m2.

 

Obdobie realizácie: 11/2020 – 11/2021

Hlavný cieľ projektu:

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Hlavná aktivita projektu:

Regenerácia vnútrobloku na ulici G.Lannuriena v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Očakávane výsledky projektu:

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 11 216 m2