Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 4. 2021
Dátum konca projektu: 22. 12. 2021
Hodnota projektu: 354 815,00 €
Kofinancovanie projektu: 48 516,00 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince – Fatranská ulica zrevitalizovalo mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince“, s kódom 302041U410.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 322 420,16 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 306 299,15 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 16 121,01 EUR

Predmetom riešenia projektu bola revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku na ulici Fatranská na sídlisku Vlčince, ktorý ako najväčšie sídlisko v Žiline má výbornú dostupnosť do centra mesta a bohatú občiansku vybavenosť. Primárnou myšlienkou je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. Realizácia projektu priniesla odstránenie nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbu novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukciu spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru a vybudovaniu športových zón pre všetky vekové kategórie.

Obdobie realizácie: 04/2021- 12/2021

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici Fatranská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu: