Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina

Stav: V realizácii
Dátum začiatku projektu: 3. 2. 2023
Dátum konca projektu: 31. 10. 2023
Hodnota projektu: 604 128,76 €
Kofinancovanie projektu: 30 206,44 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina bude realizovať projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého predmetom je revitalizácia priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. Plocha riešenej časti je 17 957 m2.

Mesto Žilina patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia (PM10) a preto je každé opatrenie prospievajúce k zníženiu vplyvov znečistenia ovzdušia a hluku veľmi prínosné. Zároveň vnútroblok v súčasnosti neposkytuje požadovaný priestor pre oddychovú a športovú aktivitu obyvateľom a chýbajú atraktívne prvky mestského zeleného prostredia. Z uvedených dôvodom je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe riešiť súčasný stav vnútrobloku formou revitalizácie priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Názov projektu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskej oblasti Žilina prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Vlčince

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu: Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 17 957 m2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 604 128,76 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 573 922,32 €

Vlastné spolufinancovanie: 30 206,44 €

Obdobie realizácie: 02/2023 – 10/2023