Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 31. 8. 2021
Dátum konca projektu: 31. 12. 2021
Hodnota projektu: 475 324,19 €
Kofinancovanie projektu: 237 662,10 €

Predmetom projektu je revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová v Žiline. V rámci projektu bude zrekonštruovaná atletická dráha (ovál), revitalizované volejbalové ihrisko, skok do diaľky, viacúčelové ihrisko, vybudované nové povrchy a spevnené plochy, osadené ochranné siete okolo volejbalového a viacúčelového ihriska.

Športovisko sa nachádza v areáli školy, jeho využitie bude pre povinné hodiny telesnej a športovej výchovy, športové krúžky a športové kluby otvorené a dostupné pre verejnosť a akékoľvek nekomerčné využitie. Jeho prevádzka bude celoročná.

Vzhľadom k súčasnému, nevhodnému a zanedbanému stavu športovísk dôjde po jeho rekonštrukcii a revitalizácii k výraznému nárastu jeho používateľov. Okrem telesnej výchovy v rámci školy budú športoviská využívané v popoludňajších hodinách pre ŠKD a deti materskej školy.

V súčasnosti na ZŠ Gaštanová  pôsobí 14 športových krúžkov, ktoré budú môcť v budúcnosti využívať revitalizované športoviská.

Poskytnutý príspevok z Fondu na podporu športu: 237 662,09 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 08/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2021

Výška spolufinancovania: 237 662,10 € (50%)

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021 - Revitalizácia športových ihrísk pr ZŠ Gaštanova, Žilina

Prehľad vyúčtovania príspevku

Prijímateľ príspevku: Mesto Žilina
Názov projektu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
Číslo zmluvy: Z-2020/001-74
Výška príspevku: 147 298,12€
Výška jednotlivých tranží:

  1. 44 189,44€
  2. 44 189,44€
  3. 44 189,44€
  4. 14 729,81€

Doklady k vyúčtovaniu jednotlivých tranží

Názov dodávateľa: MARO, s.r.o.
IČO: 36 407 020
Externé číslo účtovného dokladu: 20210237
Dátum úhrady: 20. 10. 2021
Popis úhrady: Fakturácia v zmysle ZoD č. 341/2021 a Dodatku č. 1 k ZoD, vykonaných prác a dodávok materiálu na stavbe: „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“