Revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2016
Hodnota projektu: 0,00 €

Charakteristika územia

Predmetom riešenia je park Ľ. Štúra v katastrálnom území Žiliny. Ide o parcely č.4842, ktorá patrí mestu Žilina, a čiastočne z východnej strany parcelu č.5828/1 ktorá patrí mestu Žilina. Parcela č. 6017/1, ktorá patrí správcovi toku je riešením dotknutá, ale riešenie do nej nezasahuje. Park leží v strede Žiliny, medzi Bôrikom a Centrom Rudiny I. na západnej strane a časťou Bôrika a vybavenosťou pozdĺž ul. Vysokoškolákov na východnej strane.

Bezprostredne je vymedzený ul. Tajovského na západe a ul. Bôrickou na východe. Má podlhovastý tvar v smere sever juh. Plocha parku je 4,1 ha. Zovretie komunikáciami a „utopená“ poloha nie sú pre park priaznivé. Veľmi dobrá je potenciálna pešia a cyklistická dostupnosť. Z hľadiska pešieho a cyklistického pohybu sa nachádza v dotyku pešej trasy, ktorá prepája ul. Vysokoškolákov – Vlčince s Hlinami I., II., III. a IV. cez ul. A. Bernoláka až do centra mesta. Cyklistické prepojenie na lesopark Chrasť nie sú vybudované. Park leží aj v pešej trase ul. Kraskovej. Pokračovanie na Chrasť, prípadne Vlčince nie je vybudované.

Nie je doriešené pešie prepojenie cez ul. Kraskovu smerom na os Solinky – Centrum. Oproti predchádzajúcemu stupňu bolo zadanie zmenené, a riešenie neuvažuje so zatrubnením potoka Všivák.

Park je aj v súčasnej dobe vrámci možností intenzívne využívaný. Prevažná časť spevnených plôch a chodníkov je asfaltových. Sú prevažne bez obrubníkov, s popraskaným, miestami vydroleným povrchom, Východný chodník od Kamélie bol predláždený zámkovou dlažbou pri budovaní prípojky parovodu. Osvetlenie tvoria staré osvetľovacie telesá, ktoré okrem neestetického výzoru sú v zlom technickom stave. Vybavenosť parku mobiliárom predstavujú lavičky v zlom stave a nízkej estetickej úrovne.

Stav vegetácie nie je optimálny. Dlhodobo absentujú výchovné zásahy do porastov, ktoré nemajú dostatočnú vekovú diverzitu. V minulosti bolo vykonané nekvalifikované orezávanie, čo viedlo k vytvorenie sekundárnych korún oveľa náchylnejších na výskyt hubových chorôb a dutín.

Celkové architektonické riešenie

Uvedený stupeň PD vychádza zo stupňa DSP, ktorý bol spracovaný v roku 2012. Zásadnou zmenou oproti stupňu DSP je , že návrh neuvažuje zo zatrubnením Všiváka a musí riešiť nový objekt SO 12 Nové lávky cez potok Všivák. Z uvedenej zmeny vyplývajú ešte ďalšie, ktoré sa týkajú spevnených plôch a vegetačných úprav. Do návrhu boli zapracované aj workoutove prvky, ktoré boli realizované v roku 2014 na základe konzultácie s autorom rekonštrukcie parku.

V návrhu identifikujeme päť funkčných častí.

Na severe zostáva časť vymedzená dopravnými komunikáciami a jedným so vstupov do parku. Vzhľadom k charakteru priestoru tu nie sú umiestnené žiadne aktivity.

Priestor pod mostným telesom sme navrhli v minulom projekčnom stupni ako Objekt „BUNKA“ (SO 06). Tento objekt nie je predmetom riešenia tohto stupňa. iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu Priestor dvoch lúk je riešený ako voľný priestor s vegetačnou kulisou, kde sa môžu odohrávať sezónne výstavy, podujatia, workshopy. V tomto priestore je možné pripojenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Mimo podujatí má slúžiť ako pobytová lúka.

Stred parku je vybavený detskými ihriskami. Detské ihriská nie sú predmetom riešenia tohto stupňa (SO 05). V južnej časti parku je navrhnutý hlavný motív parku, vodný prvok. Je prispôsobený umiestnenej soche Ľ. Štúra. Voda bude vo forme strekov z dláždenej plochy. Priestor je prepojený so spevnenou plochou okolo sochy chodníkom. V tomto stupni neriešime fontánu (SO 08b), iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu. Okrem uvedeného funkčného členenia bol kladený dôraz na podchytenie všetkých využívaných peších trás a ich bezbariérovosť.

Zásahy do vegetácie majú obnoviť vekovú diverzitu a posilniť kostru parku, zároveň bol kladený dôraz na jarný a jesenný aspekt. Výrazným premenlivým vegetačným prvkom sú záhon ruží a trvalkové záhony v kompozične hlavnej časti. V celom parku je navrhnuté nové osvetlenie. Oproti stupňu DSP nerieši táto dokumentáciu okrem už spomenutého ani mobiliár ( SO 04) a vyhliadkovú vežu (SO 07). K miestu kde bola veža navrhnutá je v návrhu riešená el. prípojka.