Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 11. 5. 2022
Dátum konca projektu: 30. 10. 2022
Hodnota projektu: 142 170,82 €
Kofinancovanie projektu: 7 108,57 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrealizovalo projekt spolufinancovaný EU na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 2 zastávok MHD v meste Žilina tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím došlo ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape a 5 zastávok rekonštruovaných a 1 novú v rámci 2. etapy.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa.

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 142 170,82 €
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 135 062,28 €
Vlastné spolufinancovanie: 7 108,54 €
Obdobie realizácie: 05/2022 – 10/2022

Očakávané dopady projektu: