Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa

Stav: V realizácii
Dátum začiatku projektu: 29. 9. 2022
Dátum konca projektu: 31. 10. 2023
Hodnota projektu: 1 414 980,24 €
Kofinancovanie projektu: 70 749,01 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BTD1-71-77, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 13 zastávok MHD v meste Žilina tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky budú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape, 5 rekonštruovaných a 1 novú zastávku v rámci II. etapy a na prebiehajúcu rekonštrukciu 2 zastávok v rámci IV. etapy.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III.etapa

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:
1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 13 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životného prostredia mesta.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 414 980,24 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 344 231,23 €

Vlastné spolufinancovanie: 70 749,01 €

Obdobie realizácie: 09/2022 – 10/2023

Očakávané výsledky projektu: 13 zrekonštruovaných a zmodernizovaných zastávok MHD:

 1. Z02 Vysokoškolákov (smer Vlčince)
 2. Z03 Žilinská univerzita (smer Solinky)
 3. Z04 Žilinská univerzita (smer Vlčince)
 4. Z05 Limbová (smer centrum)
 5. Z07 Centrálna (smer centrum)
 6. Z08 Centrálna (smer Jaseňová konečná)
 7. Z12 Závodská (smer centrum)
 8. Z15 Tajovského (smer centrum)
 9. Z16 Tajovského (smer Jaseňová)
 10. Z18 Kultúrny dom (smer Žilina)
 11. Z20 Priemyselná (smer centrum)
 12. Z24 Polícia (smer Hurbanova)
 13. Z25 Hollého (smer centrum)