Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 4. 2021
Dátum konca projektu: 16. 12. 2021
Hodnota projektu: 358 053,83 €
Kofinancovanie projektu: 17 902,69 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 5 zastávok MHD a výstavba 1 novej zastávky v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadviazal na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape.

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 358 053,83 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 340 151,14  €

Vlastné spolufinancovanie: 17 902,69 €

Obdobie realizácie: 04/2021 – 12/2021

Očakávané dopady projektu:

Webové sídlo RO/SO www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk